ZUS/KRUS:

Dokumenty potrzebne do pobrania zasiłku pogrzebowego (ZUS/KRUS)

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Druk dostępny na miejscu, w placówce ZUS/KRUS.

2. Akt Zgonu

3. Legitymacja ZUS/KRUS osoby zmarłej

4. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

5. Dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy i pokrewieństwo w stosunku do zmarłej osoby.

Zasiłek pogrzebowy

Wysokość zasiłku pogrzebowego dla osób uprawnionych do jego odbioru wynosi obecnie 4.000 zł